Udostępnianie Informacji Publicznej

 

 

Zasady udostępniania informacji publicznej SOSW w Warninie określają w szczególności następujące przepisy:

 

 Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zmianami) oraz ustawy szczególne w tym m. in:

 1/ Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty ( DZ. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

       2/ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014.191.j.t.).

       3/ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zmianami).

       4/ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r, nr 101, poz. 926 ze zmianami).

       5/ Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. nr 223, poz.1458).

        Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.) Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.), W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, SOSW w Warninie powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).

 SOSW w Warninie na podstawie art. 15 ust.1 u.d.i.p., ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia. Zgodnie z art. 15 ust.2 u.d.i.p. w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Udostępnienie informacji przez następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje SOSW w Warninie uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez SOSW w Warninie następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej -

 

 

pobierz  wniosek

 

 

ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH

SOSW w Warninie udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym normami ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.

Wytworzył:
Alina Składanek
Udostępnił:
Arkadiusz Krakowiak
(2010-11-18 20:55:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Krakowiak
(2014-02-17 12:12:17)