☰ Menu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie
Grafika zawierająca herb Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Warninie

Warnino 29, 76-039 Biesiekierz
 
DYREKTOR
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W WARNINIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWY
 
Forma zatrudnienia - w pełnym wymiarze czasu pracy, pierwsza umowa na czas określony do 6 miesięcy z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.
Osoba ubiegająca się na w/w stanowisko powinna spełniać następujące wymagania:
l. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem.
4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe.
5. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.
6. Ma nieposzlakowaną opinię.
7. Przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.
9. Posiada znajomość przepisów prawa i ustaw o finansach publicznych, o rachunkowości,
10. Ustaw i aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe, Kodeks Pracy.
1 1 . Przepisów podatkowych (w tym vat), zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych, administracji samorządowej.
12. Obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)
13. Ukończone studia wyższe o kierunku ekonomicznym lub pokrewnym, bądź posiada ukończoną szkołę policealną, pomaturalną lub średnią o profilu ekonomicznym lub pokrewnym, oraz staż 2 lata na podobnym stanowisku.
Il. Wymagania dodatkowe:
1 . Preferowane doświadczenie zawodowe w: placówce oświatowej, urzędzie, jednostce samorządu terytorialnego, itp..
2. Mile widziana znajomość programów ProgMan - Rozrachunki — Kadry — Płace — Kasa
3. Dokładność, sumienność, dobra organizacja pracy.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie ewidencji zakupu, sporządzanie pliku JPK_V7
2. Terminowe wystawianie not i faktur.
3. Prowadzenie gospodarki środkami trwałymi.
4. Sporządzanie list płac: naliczenie wynagrodzeń, zasiłków, innych świadczeń.
5. Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu.
6. Ewidencja danych kadrowo płacowych pracowników, zleceniobiorców i emerytów w programie kadrowo — płacowym.
7. Rozliczanie kart drogowych i zużycia paliwa.
8. Prowadzenie kasy Ośrodka.
IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem.
2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i odpowiedni staż pracy oraz innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.
5. Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie, opatrzone własnoręcznym podpisem.
6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem.
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem.
8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem, opatrzone własnoręcznym podpisem.
9. Oświadczenie kandydata, opatrzone własnoręcznym podpisem, z klauzulą o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 ze póź- zm.)".
V. Informacja o warunkach pracy:
1. Praca z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz innych urządzeń biurowych.
2. Norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godz., norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin.
3. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu z dołu w ostatnim tygodniu miesiąca,
4. Proponowana wysokość wynagrodzenia 4 000,00 złotych brutto.
5. Stanowisko pracy objęte naborem jest usytuowane na I piętrze budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warninie. W budynku nie ma windy. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.
VI. Informujemy, że na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jednostka jest zwolniona ze stosowania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Oferty pisemne należy złożyć osobiście w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warninie, w godz. od 8.00 do 14.00 lub przesłać listem poleconym na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno — Wychowawczy, Warnino 29, 76-039 Biesiekierz, w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r. do godziny 14.00,w zamkniętej kopercie: z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno — Wychowawczym w Warninie”. W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje czas doręczenia.
2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 94-318-03-91.
VIII. Inne informacje:
1 . Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 stycznia  2021 r. o godz. 8.00.
2. Aplikacje, które wpłyną do Specjalnego Ośrodka Szkolno — Wychowawczego w Warninie po wyżej określonym terminie, lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bądź bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.
3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej, o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowani.
5. Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
6. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
7. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości: na stronie internetowej BIP — sosw.warnino.ibip.pl
8. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 0 języku polskim (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
IX. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przekazywanych w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze w Specjalnym Ośrodku Szkolno — Wychowawczym w Warninie:
1 . Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z siedzibą w Warninie, adres: Warnino 29, 76-039 Biesiekierz; adres e-mail: sosw.warnino@powiat.koszalin.pl; tel. 94-318-03-91
2. Cel przetwarzania danych w zbiorze: Nabór - zatrudnienie na wolne stanowisko urzędnicze.
3. Zakres danych określają przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz akty wykonawcze, a ich podanie jest obowiązkowe.
4. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
5. Osoba podająca dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 
 
Ryszard Pałczyński
Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie
 

 

Wytworzył:
Anna Czarnecka
(2020-11-25)
Udostępnił:
Arkadiusz Krakowiak
(2010-12-09 13:41:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Krakowiak
(2021-01-18 08:30:02)

 
liczba odwiedzin: 219029

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X